Permanence

“The framework for all social work practice is: to ensure that children have a secure, stable and loving family to support them through childhood and beyond and to give them a sense of security, continuity, commitment, identity, and belonging."
Uit: Care Planning Regulations p.22

Permanentie in Engeland

Artikel gebaseerd op presentatie door Julie Selwyn, professor Education and Adoption


Een centraal uitgangspunt van de Engelse jeugdzorg is wat men noemt “Permanence”. Een belangrijk doel van de studiereis was om hier meer over te leren. Permanentie is een van de onderliggende pijlers van wetgeving, beleid en uitvoering van jeugdzorg gericht op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Permanentie wordt op drie niveau’s ingevuld: in stabiliteit van plaatsing, in stabiliteit van de relatie met een blijvend aanwezige, betrouwbare volwassene en in juridische context van de plaatsing.

In de wet is verankerd dat kinderen recht hebben op een veilige, stabiele en liefdevolle familie, ook als ze niet thuis kunnen wonen. Dit betekent onder andere dat het perspectief voor een uithuisgeplaatst kind zo snel mogelijk wordt vastgesteld. In Engeland moet dit perspectief al na vier maanden in het zorgplan zijn vastgelegd en vertragingen hierbij moeten worden voorkomen. Het 'tijdsframe' van het kind is leidend en omdat kinderen zich snel ontwikkelen, moet snel worden gehandeld om een stabiele plaatsing te realiseren.


Daarnaast schrijft de wet voor dat deze families het kind een gevoel bieden van veiligheid, continuïteit, betrokkenheid, identiteit en erbij horen. Hier gaat het om de subjectieve of psychologische invulling van permanentie. Het gaat er om dat een pleegkind terecht kan bij een betrouwbare volwassene, vanuit de wetenschap dat een dergelijke volwassene cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind. Het is een sleutelfactor in herstel na tegenslag en de basis van veerkracht.
In Engeland kent men de volgende opties om permanentie te kunnen bieden aan kinderen die uit huis zijn geplaatst:

  • Terugkeer naar de biologische familie als de thuissituatie is verbeterd (kortdurende pleegzorg);
  • Opvang binnen het netwerk, zoals familie of vrienden;
  • Pleegoudervoogdij;
  • Langdurende pleegzorg;
  • Adoptie uit pleegzorg.

Deze opties kennen in Engeland een juridische uitwerking via verschillende soorten ‘court orders’. Bij de keuze van de court order wordt rekening gehouden met het belang van stabiliteit en de bevinding dat de verschillende court orders verschillende mate van stabiliteit hebben.


De meeste opties zijn vergelijkbaar met de varianten die we in Nederland kennen. Een verschil betreft de adoptie uit pleegzorg. In Engeland wordt met name bij jonge kinderen (onder de 5 jaar), van wie duidelijk is dat ze niet terug naar huis kunnen, gekeken of adoptie mogelijk is. In Engeland vindt adoptie uit pleegzorg in ongeveer 5% van de gevallen plaats.JOHN SIMMONDS


“From a child’s perspective, it is their ‘psychological parent’ that is key to their development.”

It takes a village